ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАПАЗИ ТАЙМ

I.ПРЕДМЕТ
Чл.1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Запази Тайм, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ и клиентите и партньорите на Запази Тайм, наричани по-долу общо „Потребители“, а по отделно  „Клиенти“ или „Партньори“.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.2. Запази Тайм е разработил и поддържа мобилно приложение, чиито функционалности дават възможността Потребителите – Партньори на Доставчика да предлагат своите услуги, а Клиентите да запазват по избор свободна дата и час за използване на избрана от тях услуга, предоставяна от определен Партньор.  

Чл.3. Използването на приложението или уебсайта и без изричното съгласие с Общите условия се счита за израз на съгласие с Общите условия.


III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл.4. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:

  1. „Мобилно приложение“ е изработеното и поддържано от Доставчика приложение, чрез което Клиентите запазват по избор свободна дата и час за използване на определена услуга, предоставяна от Партньорите на Доставчика;    
  2. „Уебсайт“ представлява разработения от Доставчика сайт, чрез който Партньорите заплащат избран абонаментен план, който им дава правото да предлагат за използване услугите си на Клиентите;
  3.  „Ползвател“ на приложението и/или уебсайта на Доставчика е лице –  посетител на приложението или уебсайта, Клиент, Партньор или рекламиращ, който е свалил приложението или е въвел електронния адрес на уебсайта или е достигнало до приложението или уебсайта чрез пренасочване от други приложения или интернет страници или по друг начин, с цел да разгледа, да се регистрира, да запази дата и час за използване на услуга, или с каквато и да е друга цел, или без определена цел;
  4. „Партньор“ е физическо лице, което упражнява занаят (фризьор; гримьор; козметик, дерматолог; лекар и др.) или търговец (фризьорски салон, козметични салон, терапевтичен кабинет, СПА център, клиника и др.), който заплаща избран от него абонаментен план, за да предлага и предоставя услугите си на Клиентите чрез приложението на Доставчика; 
  5. „Клиент“ е всеки Потребител на услугите, които се предлагат от Партньорите, чрез приложението на Доставчика, който след регистрация в приложението по свой избор запазва свободна дата и час посредством електронен календар, който се генерира в профила на всеки един Партньор, за да използва по избор определена услуга, предоставяна от определен Партньор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 

Чл.5. (1) Доставчикът има право да изпраща електронни съобщения на предоставените имейл адреси от Потребителите, без тяхното изрично съгласие, за да осъществява връзка с тях. 

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения от Запази Тайм.  

(3) Потребителите имат право да се отпишат по всяко време от получаването на електронни съобщения като последват линка за отписване, който се намира в края на всяко електронно съобщение. 

Чл.6. (1) Запази Тайм има правото да спира достъпа до профили или съдържание на Потребителите по своя преценка, ако счете, че съответният Потребител е нарушил Ощите условията за ползване на приложението или уебсайта.

(2) Запази Тайм има право да спира достъпа до профили или съдържание, когато предоставената информация при регистрацията на Потребителите или в информацията в личният профил на Партньорите противоречи на настоящите Общи условия или на закона.

Чл.7. Запази Тайм ще събира информация от Партньорите дали Клиентите са използвали предварително запазените услуги. В случай, че Клиент запази дата и час за използване на услуга и не спази дататата и часа три или повече пъти, като не предупреди предварително и в разумен срок Партньора затова, както и ако запазва такива, а в последствие често ги отменя, Запази Тайм има правото да блокира профила на този Клиент за срок от 6 месеца. Натрупаните неспазени посещения на Потребилите се анулират след изтичане на срок от една година.

Чл.8. Доставчикът няма задължението и не гарантира на Партньорите запазване на дата и час за посещение от Клиенти.

Чл.9. (1) Запази Тайм има право да прекрати достъпа в приложението на Клиент, който се свързва с Партньорите и изисква от тях услуги, които не отговарят на предлаганите от Партньорите или на добрите нрави, или законодателството на Република България.

(2) Запази Тайм има право да прекрати достъпа в приложението на Партньор, който се свързва с предоставя услуги, които не отговарят на общоприетия морал и добрите нрави или законодателството на Република България.

Чл.10. Запази Тайм има право да сигнализира съответните държавни органи и институции, в случай на нарушение на законодателството на Република България, както и да предоставя информация за Потребителите на съответните държавни органи.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО И УЕБСАЙТА 

Чл.11. (1) Потребителите имат право да използват приложението и уебсайта, тяхното съдържание и функционалностите, които се предлагат съобразно настоящите Общи условия. 

(2) Потребителите са длъжни да използват съдържанието на приложението само за целите, за които то е разработено.

Чл.12. (1) Потребителите се задължават да не предоставят информация, която е невярна или неточна, която би увредила телесната неприкосновеност на личността, информация която може да се приеме за порнографска, обидна, противозаконна, нарушаваща добрите или която нарушава правата и свободите на човека,  представлява конфиденциална информация, както и всяко друга информация, която би увредила правата и интересите на гражданите. 

(2) В случай, че Потребителят е предоставил или разпространявал информацията по чл.12, ал.2 от настоящите Общи условия, като по този начин е причинил вреди на Запази Тайм или информацията не отговаря на закона или добрите нрави, Поребителят е длъжен да обезщети Запази Tайм за претърпените вреди и пропуснатите ползи, включително за адвокатски възнаграждения и съдебни разноски, произтичащи от искове на трети лица, във връзка с информацита, която Потребителят е подал към Запази Тайм.

Чл.13. Партньорите имат право да рекламират обектите си и предоставяните от тях услуги в създадените от тях профили в приложението. Партньорите нямат право да рекламират дейсности, които не са свързани с предлаганите от тях услуги. 

Чл.14. Клиентите нямат право да използват съдържанието на сайта или приложението за рекламни и маркетингови цели.

Чл.15. При невъзможност за посещение на запазен час Клиентите са длъжни да уведомят веднага Партньора, предоставящ услугата на посочения на телефонен номер в личния профил на Партньора.

Чл.16. (1) Партньорите са длъжни да предоставят вярна информация за съществуващи обекти, които те притежават и/или управляват, както и управляват по пълномощие.

(2) Партньорите са длъжни да поддържат съдържанието свързано с обектите, в които предоставят услугите си на Клиентите актуално и вярно като го редактират собственоръчно или следва да подадат писмено искане на електронната поща на Запази Тайм  за промяна на съдържанието във връзка с техения обект и опишат промяната в обстоятелствата.

Чл.17. Партньорите са длъжни да информират Запази Тайм при прекратяване на дейността си, или промяна на дейността или адреса на обектите, в които предоставят услугите си на Клиентите или друг от съществените елементи на дейноста им, които могат да имат значение за Запази Тайм или за Потребителите на услугите им в 7-дневен срок от настъпване на съответното събитие.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО И ОТКАЗ ОТ ПРАВА 

Чл.18. Без изричното писмено съгласие на Запази Тайм съдържанието на приложениетo и уебсайта на Запази Tайм не може да бъде възпроизвеждано по какъвто и да е начин.

Чл.19. (1) Запази Тайм няма обективната възможност да проверява и не гарантира по никакъв начин достоверността на информацията в приложението, предоставена от Партньорите или Клиентите.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на приложението, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителите при извършване на регистрация и данните вписани в личния профил на Партньорите.

(3) Запази Тайм не носи отговорност пред Ползвателите на приложението и трети лица за каквито и да е претърпени загуби и пропуснати ползи в следствие използването на съдържанието на приложението или на уебсайта, както и за вреди причинени върху софтуера или хардуера на Потребителите, както и вреди в следствие на загубата им, свързани с използването на приложението. 

Чл.20. (1) Запази Тайм няма задължение и не гарантира качественото изпълнение на предоставяните услуги от Партньорите или че същите ще удовлетворяват Клиентите. 

(2) Запази Тайм не гарантира, че достъпа до приложението и уебсайта ще е непрекъснат, нито че съдържанието на приложението или уебсайта ще е вярно. 

(3) Запази Тайм няма обективна възможност да контролира начина, по койтo Клиентите и Партньорите използват предоставяните услуги, както и информацията, която Партньорите и Клиентите предоставят при регистрация и/или създаване на личен профил.

Чл.21. Запази Тайм има правото да променя едностранно Общите условия, без да уведомява предварително Потребителите.

VII. РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА АБОНАМЕНТНИТЕ ПЛАНОВЕ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ

Чл.22. Запази Тайм предлага рекламни услуги на своите Партньори, регистрирани и използващи приложението, както и на трети лица срещу заплащане.

Чл.23. Всички обявени цени на абонаментни планове за Партньорите и за рекламни услуги в приложението и уебсайта на Запази Тайм са крайни, с включен ДДС, и са посочени в български левове.

Чл.24. (1) Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната платформа “Stripe” („Страйп“), учредена и съществуваща съгласно законодателството на Съединените американски щати и Ирландия. Запази Тайм не съхранява номера на банкови карти.

(2) Всички банкови такси, комисионни и валутни курсови разлики възникнали при заплащането на съответния абонаментетн план са за сметка на Партньора или третото лице. 

VIII. ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.25. (1) Запази Тайм обработва личните данни на Потребителите – физически лица, в качеството си на администратор по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните или ОРЗД). 

(2) За осигуряване на адекватна защита на данните на своите Потребители, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

(3) Запази Тайм събира и обработва вашите имена, мобилен телефон номер, имейл, които са необходими за използване на функционалностите на приложението. Запази Тайм събира информация за Вашите резервации на услуги и посещения, които разглеждате, Вашето поведение в приложението и други.

(4) Ние събираме и използваме личните Ви данни с маркетингова цел, за да можем да ви предоставяме информация за най-подходящите за Вас услуги, от тези които рекламираме, както и за анализиране действията на Потребителите в приложението и да можем да го подобряваме така, че да го направим по-удобно за иползване от самите Вас. 

Чл.26. (1) Запази Тайм не споделя вашите лични данни с трети страни освен когато това се налага поради законова разпоредба или същите не са изискани за предоставяне на държавен орган по устновения затова ред. 

(2) Данните, които събираме за Потребителите на сайта или приложението се съхраняват две години, считано от регистрацията на Потребителите. 

(3) Във връзка с обработката на личните Ви данни, които събираме и съхраняваме имате следните права:

  • Може да поискате и получите копие от личните Ви данни, които съхраняваме;
  • Можете да ни информирате за промени по Вашите лични и да поискате корекция;
  • Можете да поискате да изтрием личните Ви данни, които съхраняваме.

В случай, че желаете да се възползвате от някое от тези свои права ни пишете на имейл: info@zapazitime.com.

Чл.27. Администратор на лични данни в Запази Тайм е фирма „Запази Тайм“ ООД.

IX. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Чл.28. (1) За използване на всички функционалности на приложението и/или уебсайта на Запази Tайм поставяме бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър, мобилно устройство, таблет и други, когато посещавате дадено приложение или уебсайт. Бисквитките ни дават възможност да разпознаем Вашето устройство при следващи употреби на приложението или уебсайта и по този начин да Ви показваме съдържание най-близко до Вашите интереси.

(2) Възможно е Запази Тайм да използва чужди софтуернни системи и платформи, рекламни, разплащателни и други, както и социални приложения, които могат да поставят бисквитки на Вашето устройство.

(3) Запази Тайм не съхранява в бисквитките лична данни.

X. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА УСЛУГА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

Чл.29. (1) Желаещите сключват договор за покупко-продажба от разстояние с Доставчика и да станат Партньори следва да се регистрират, влизат в секция “ZT Pro”, който ги отвежда към уебсайта с абонаментни планове, при избор на план, уебсайта ги препраща към разплащателната софтуерна платформа на “Stripe” („Страйп“), за да заплатят цената му.   

(2) По силата на сключения с Партньора договор за покупко-продажба от разстояние, Доставчикът се задължава да достави на Партньора правото да предлага и да продава услугите си на Клиенти чрез приложението на Доставчика.

(3) Договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен от момента заплащането на цената на избрания абонаментен план.
(4) За сключването на договора за покупко-продажба на услуга от разстояние, Доставчикът изрично уведомява Партньора по подходящ начин чрез електронни средства.

Чл.30. (1) Абонаментните планове са обявени в приложението и цената им се определя в зависимост от срока, за който Партньорът желае да се възползва от услугата на Доставчика. 

(2) Цената на всеки абонаментетн план с по-дълъг срок е по-ниска от цената на абонаментния план с по-кратък срок. Заплатената цена на абонаментен план дава правото на Партньора да ползва услугата за срока на съответния абонаментен план. 

(3) Доставчикът си запазва правото едностранно да изменя абонаментните планове и се задължава да актуализира своевременно в уебсайта. 

(4) В случай, че Партньорът не създаде личен профил в приложението и не се възползва в цялост от функционалността на същото, както и в случай, че Партньорът изтрие личния си профил в приложението Доставчикът не му дължи връщане нито частично, нито изцяло на заплатната цена за абонаментния план или друго обезщетение. 

Чл.31. (1) Доставчикът предоставя на Парньора услугата непосредствено услугата, а вслучай на технически неизправности до 48 часа от момента за заплащането на избрания абонаментен план.

(2) Доставчикът и Партньорите не носят отговорност за пълното или частичното неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на „непреодолима сила“ или на други форсмажорни обстоятелства. 


Чл.32.  Доставчикът и Партньорът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба на услуги могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.


XI. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ОТ ПАРНЬОРИТЕ


Чл.34. (1) Желаещият да използва приложението и да стане Парньор се регистрира в електронната форма на приложението като вписва име и фамилия, имейл и създава своя парола парола.  

(2) При регистрацията Партньорът е длъжен да се се съгласи с настоящите Общи условия чрез натискане на функционалния бутон „Прочетох Общите условия и съм съгласен с тях“, както функционалния бутон, че е съгласен да предостави своите лични данни за обработка от Доставчика. 

(3) след извършване на регистрацията Партньорът въвежда своя мобилен телефонен номер, на който получава автоматично съобщение, съдържащо 6-цифрен код за активация на профила, който въвежда в празните полета във формата. 

(3) Партньорът създава личен профил в приложението през секция “ZT Pro”, който съдържа следната задължителна информация: Имена на предоставящия услугите Партньор – физическо лице или търговец; адрес на обекта, която ще бъде предоставена услугата и телефонен номер за контакт.

(5) При извършване на регистрацията Партньорът се задължава да предостави верни и актуални данни. Партньорът е длъжен своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна в описаната в профила информация.
(6) За да използва пълната функционалност на сайта и приложението на Доставчика, Партньорът се следва да създаде личен профил в сайта или приложението, съдържащ задължителната информация по ал.3 по-горе от Общите условия. 

(7) Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Партньорът не е могъл да използва пълната функционалност на сайта или приложението, включително и по отношение на упражняване на права по договора.
Чл.35. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Партньора, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Партньора и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези Общи условия. 
(2) Доставчикът не носи отговорност пред Партньора за неправомерна промяна на основния контактен електронен адрес.
(3) Доставчикът има право да използва предоставеният имейл адрес за всякакви рекламни цели. 

XII. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ОТ КЛИЕНТИТЕ 

Чл.36. (1) Желаещият да запази дата и час за използване на избрана услуга предоставяна от Партньор и да стане Клиент се регистрара като вписва име и фамилия, имейл и създава своя парола парола.  

(2) При регистрацията Клиентът е длъжен да се се съгласи с настоящите Общи условия чрез натискане на функционалния бутон „Прочетох Общите условия и съм съгласен с тях“, както функционалния бутон, че е съгласен да предостави своите лични данни за обработка от Доставчика. 

(3) След извършване на регистрацията Клиентът въвежда своя мобилен телефонен номер, на който получава автоматично съобщение, съдържащо 6-цифрен код за активация на профила, който въвежда в празните полета във формата. 

(4) Клиентът, който желае да запази дата и час за използване на определена услуга посочва дата и час в електронния календар, който се генерира в личния профил в приложението на всеки един Партньор и който показва свободните и незаети към момента  дати и часове за предоставяне на услугата за съответния календарен месец. 

(5) Клиентът заплаща запазената и използвана от него услуга на Партньора, на цена, определена от Партньора и по начин, уговорен между Клиента и Партньора. Доставчикът няма задължение и не осигурява техническа възможност за заплащането на запазена и/или използвана услуга от Клиента на Партньора и не носи отговорност пред Партньора за заплащането на запазена и/или използвана услуга от Клиента.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.37. Настоящите Общи условия и договора между Доставчика и Партньора се прекратяват в следните случаи:
1. С изтичане на срока на договора за покупко-продажба от разстояние, сключен между Доставчика и Партньора (изтичане срока на абонаметния план); 

2. По взаимно съгласие на страните в писмен вид или в електронна форма, в който случай Доставчикът не дължи връщане на заплатената цена за абонаментия план.

3. Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на виновно неизпълнение на задълженията на другата страна;
4. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 

5. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
6. В слуачай на принудително спиране на дейността на всяка от страните от държавни органи;
7. В случай на заличаване на личния профил на Партньора, поради неизпълнение на законово или на произтичащо от тези Общи условия, задължение от страна на Партньора. В този случай сключените, но неизпълнени договори по реда на глава X. ot Общите условия остават в сила и подлежат на изпълнение.

XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.38. (1)Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не да води до недействителност на Общите условия в цялост.
(2) За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България.
(3) Всички спорове между страните по тези Общи условия ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.
(4) Информацията в страницата или приложението може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.

(5) Данни за доставчика:
Наименование на Доставчика: „ЗАПАЗИ ТАЙМ“ ООД;
Седалището и адреса на управление е в гр. София;
Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК  207457313; 

Уебсайт: www.zapazitime.com.

(6) Надзорни органи за защита на Потребителите:
1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по всяко време по при условия и ред, определени от закон. 

Настоящите Общи условия са приети по Решение на ОСС на „Запази Тайм“ ООД от 23..01.2024 г. и влизат в сила от същата дата.