КОИ СМЕ НИЕ?

„ЗАПАЗИ ТАЙМ“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Агенция по вписванията под ЕИК 207457313. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. София, ж.к. Манастирски ливади № 113, вх. Б, ет. 4, ап. 8, като Дружеството се представялва от управителя ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ.

Предметът на дейност на дружеството е предоставяне на ИТ услуги, разработване и продажба на софтуерни продукти и приложения, сключване на търговски сделки, търговия; предоставяне на консултантски, информационни и маркетингови услуги, както и всяка друга незабранена от закона или друг нормативен акт, дейност.

КАКВИ ВИДОВЕ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС? 

 1. В зависимост дали сте клиент, потребител, доставчик, бизнес партньор и т.н., и как взаимодействате с нас – лично, по интернет, телефон и т.н., може да обработваме различни данни за Вас –    
 • когато купувате или използвате нашите продукти и услуги; 
 • предоставяте ни Ваши стоки и услуги; 
 • свързвате се с нашите отдели за обслужване на клиентите;
 • когато участвате в наши бизнес събития, промоции или проучвания;
 • взаимодействате с нас по други начини. 
 1. Категориите данни, които е възможно да събираме от информацията, която ни предоставяте пряко, са следните:
Категории данниПримери за видове данни
  Лични данни за идентификация= име, ЕГН, адрес, данни от лична карта
  Данни с информация за контакт= имейл, телефонен номер, адрес, държава;
  Информация за вход в профила= имейл адрес за вход, парола и други кодове за сигурност;
  Изображения и/или видеоклипове, от които може да бъдете идентифицирани= снимки, качени в профила Ви в приложението или интернет страницата на „ЗАПАЗИ ТАЙМ“ ООД или предоставени по друг начин;
  Всяка друга информация, която решите доброволно да споделите със „ЗАПАЗИ ТАЙМ“ ООД или нашите свързани лица= отзиви, мнения, оценки, коментари, качени файлове, интереси, др. информация.

От съображения за сигурност при посещения в нашите офиси може да записваме Ваши данни чрез видео или друго електронно, дигитално или безжично устройство или система за наблюдение (например система за видеонаблюдение).

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Възможно е да използваме Вашите данни по различни законни причини и с различни бизнес цели.     

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

ЦелиПримери
Сключване или изпълнение на договори  Продажби, фактуриране, експедиция на продукти или услуги, регистриране в мобилни приложения или уебсайтове. 
Директен маркетинг  Насърчаване на контакт с потребителите и/или бизнес клиентите, имейл маркетинг, проучвания на пазара, персонализиране на Вашия опит чрез представянето на продукти и оферти.
Спазване на законови задължения  Разкриване на данни пред държавни или надзорни институции, удръжки за данъци и социални осигуровки, задължения за счетоводство и отчетност, одити за проверка спазването на разпоредби, спазване на изискванията при инспекции от държавни органи и други искания от страна на държавни или публични власти, спазване на др. законови процедури като призовки, законни права и средства за правна защита и управление на вътрешни оплаквания или претенции.
Защита при правни искове  Установяване, упражняване или защита срещу правни искове, на които сме или може да бъдем обект.

Гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

Ако поискаме да ни предоставите Ваши данни, но Вие изберете да не го направите, няма да можем да Ви предоставим пълната функционалност на нашите услуги, системи и приложения. Възможно е и да не можем да отговорим на евентуални Ваши искания.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГ?

Възможно е “ЗАПАЗИ ТАЙМ” ООД и други съответни свързани лица на “ЗАПАЗИ ТАЙМ” ООД да Ви изпращат промоционални съобщения за свои продукти, услуги, събития и промоции.

Когато това се изисква от приложимото законодателство, ще поискаме Вашето съгласие преди да предприемем горепосочените действия. Ще Ви дадем възможност да оттеглите съгласието си (да се откажете) във всеки момент.

Обърнете внимание, че дори и да се откажете от получаването на маркетингови съобщения, може да продължите да получавате административни съобщения от нас, като например технически новости в нашите продукти, потвърждения на поръчки и други важни съобщения.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ/ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ 

Обработването на Вашите данни е на различни правни основания, като:

 • Вашето съгласие (само когато се изисква или е разрешено съгласно закона). В този случай Вие можете да оттеглите съгласието си във всеки един момент;
 • Необходимост от установяване на договорно отношение с Вас или с цел изпълнение на наши задължения по силата на сключен договор;
 • Необходимост от спазване на законови задължения и за установяване на права при защита от правни искове;
 • Необходимост да отговорим на Ваши искания;
 • Необходимост да защитим жизненоважни интереси на определено лице/а;
 • Всяко друго законово основание, разрешено съгласно българските закони.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ?

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Дружеството е установило структури и отговорни лица по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, и е определило Длъжностно лице за защита на данните, с оглед подпомагане на процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ 

Съхраняваме Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за постигане на целите, за които са събрани (вижте раздела „Как използваме Вашите данни?“ по-горе). Обърнете внимание, че в определени случаи по закон може да се изисква или разрешава по-продължително съхранение. Използваните критерии за определяне на сроковете за съхранение включват:

 • За колко време са необходими Вашите данни, за да Ви предоставяме нашите услуги, или да осъществяваме нашата дейност;
 • Имаме ли законово, договорно или др. подобно задължение да съхраняваме  Вашите данни, като  закони за задължително съхраняване на данни, нареждания от държавни органи за запазване на данни, свързани с разследване, или данни, които трябва да се съхраняват за целите на съдебни спорове.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЪРЖАВА ИЗВЪН ЕС ИЛИ НА 

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел придобиване на някаква облага. „ЗАПАЗИ ТАЙМ“ ООД може да предаде Вашите лични данни на поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да ги пазят по сигурен начин и да ги използват само за изпълнение на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване.

При намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, това ще направим едва след Вашето съгласие (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които трява да ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

КАК ОБЕЗПЕЧАВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ДАННИ ?

За да защитим Вашите данни ще вземем необходимите мерки в съответствие с действащите разпоредби и закони за защита и сигурност на личните данни. Ще изискваме от нашите доставчици на услуги да прилагат необходимите мерки за защита и сигурност на Вашите данни. В зависимост от актуалността, разходите за прилагане и естеството на данните, които следва да бъдат защитени, ние сме внедрили технически и организационни мерки, за да предотвратим рискове като унищожаване, загуба, изменение, неразрешено оповестяване или достъп до Вашите данни.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ?

Трябва да Ви напомним, че е Ваша отговорността да осигурите точност, пълнота и актуалност на данните, които ни предоставяте. В случай, че споделяте с нас данни на други лица, Вие носите отговорност за събирането на тези данни в съответствие с местните законови изисквания. Необходимо е да уведомите лицата, чиито данни ни предоставяте, относно съдържанието на настоящото Уведомление и да получите тяхното съгласие. 

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 1. Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:
 • да поискате от “ЗАПАЗИ ТАЙМ” ООД копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до тях;
 • да поискате от “ЗАПАЗИ ТАЙМ” ООД личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим;
 • да поискате от “ЗАПАЗИ ТАЙМ” ООД да коригира без забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които вече не са актуални;
 • да поискате от “ЗАПАЗИ ТАЙМ” ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без забавяне при наличието на някое от следните основания: 
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; 
 • когато сте оттеглили своето съгласие; 
 • когато сте възразили срещу обработването, 
 • когато обработването е незаконосъобразно; 
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; 
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 • Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини: 
 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес; 
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; 
 • за целите на архивирането в обществен интерес – за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;  
 • за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
 • имате право да поискате от „ЗАПАЗИ ТАЙМ” ООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай те ще бъдат съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изричен, задължително мотивиран със законосъобразна причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг например (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
 1. Право на жалба до надзорния орган.

Имате право да подадете жалба до компетентния за това надзорен орган – Комисията за защита на личните данни, на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез „ЗАПАЗИ ТАЙМ” ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „ЗАПАЗИ ТАЙМ” ООД или директно на Длъжностното лице по защита на данните.

КОГА И КАК ПОЛУЧАВАТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ  ДАННИ, 

С КОИТО РАЗПОЛАГАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ?

При Ваше искане „ЗАПАЗИ ТАЙМ” ООД е длъжен да Ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как се обработва. 

 • Можете да поискате следната информация:
 • данни за контакт с организацията, която обработва или от името на която се обработват Вашите данни;
 • данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните;
 • целите на обработването;
 • правното основание за обработката;
 • съответните категории лични данни, които се обработват;
 • получателите или категориите получатели, пред които са, или ще бъдат разкрити данните;
 • получателите в трети държави или международни организации, ако има прехвърляне на лични данни, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • ако обработката се основава на законните интереси на „ЗАПАЗИ ТАЙМ” ООД или на трета страна, информация за тези интереси;
 • предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването им, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • подробности за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, както и дали сте задължени да предоставите личните данни, и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;
 • източникът, от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от Вас.
 • всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.
 • Получаване на достъп до личните данни, които са обработвани. 

Необходимо е да попълните искане за достъп или да отправите искане на посочените контактни данни на „ЗАПАЗИ ТАЙМ“ ООД, или на Длъжностното лице по защита на данните.

За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо да се легитимирате, така че да потвърдим самоличността Ви еднозначно – три имена, адрес, телефон за връзка, имейл, лични документи, клиентски номер и т.н.).

 • Съгласие:

Със съгласието си да приемете това Уведомление за поверително третиране на личните данни (Декларация за поверителност), Вие давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Необходимо да е изрично съгласие, за да може да обработваме и двата вида лични данни (обикновени и специални)

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, попълвайки образец искане.

КОГА СЕ ПРИЛАГА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 Настоящото Уведомление обхваща случаите, когато събираме и използваме Вашите данни, като например:

 • посещавате или използвате нашите предназначени за потребителите или за клиентите уебсайтове, приложения и канали за социални медии;
 • купувате или използвате нашите продукти или услуги;
 • ни предоставяте Ваши стоки и услуги;
 • се свързвате с нашите отдели за обслужване на клиентите;
 • участвате в наши бизнес събития;

или по друг начин си взаимодействате с нас в качеството си на потребител, бизнес клиент, партньор, (под)доставчик, изпълнител или друго лице в бизнес отношения с нас.